foto1
Reprezentacja sekcji ringo - 2020 r.
foto1
Reprezentacja sekcji ringo - 2018 r.
foto1
Mistrzyni w kategorii żaczek
foto1
Mistrzynie w grze deblowej
foto1
Ogólnopolski Turniej Ringo w Goszczynie
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie sekcji RINGO

Kalendarz

Kalendarz wydarzeń

Grand Prix
Sobota, 12 Czerwiec 2021, 09:30 - 16:00
Odsłon : 140
Utworzył Sekcja Ringo
Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Cel Grand Prix:

1) Upowszechnianie aktywno?ci fizycznej w?ród dzieci i m?odzie?y;

2) Wyrównywanie szans dzieci i m?odzie?y w dost?pie do usystematyzowanej aktywno?ci fizycznej;

3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu ?ycia;

4) Dokonanie zmiany modelu zachowa? spo?ecznych wobec aktywno?ci fizycznej.

II. Termin i miejsce rozgrywek:

1) 12 czerwca 2021 r. godz. 9:30

2) Stadion sportowy, ul. Armii Krajowej 2, 05-610 Goszczyn

III. Organizator: Polskie Towarzystwo Ringo i UKS Goszczyn

IV. Uczestnicy: Uczestnikami mog? by?:

1. Zawodnicy Polskiego Towarzystwa Ringo, Okr?gowych Towarzystw Ringo, reprezentanci Klubów (sekcji) ringo.

2. Osoby niezrzeszone w tym zaproszone przez PTR.

3. Osoby powy?ej siódmego roku ?ycia dopuszczone do gry za okazaniem dokumentu ze zdj?ciem (na ??danie s?dziego lub/i organizatora).

4. Osoby, które przed?o?y?y w terminie formularz zg?oszenia.

V. Zg?oszenia uczestników

1. Zg?oszenia przyjmuje: do dnia 10 czerwca 2021 r.

• elektroniczne na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• listownie na adres: Polskie Towarzystwo Ringo, ul. Wroc?awska 16 m 39, 01-493 Warszawa.

2. Zg?osze? dokonuje si? na formularzu zg?oszeniowym do??czonym do regulaminu.

3. Osobom zg?oszonym w terminie zapewniamy noclegi i wy?ywienie.

VI. Przepisy i system rozgrywek:

1. Grand Prix w Ringo zostan? rozegrane wed?ug przepisów gry Mi?dzynarodowej Federacji Ringo.

2. Planowane s? rozgrywki w kategoriach: m?odziczki; m?odzicy, kadetki, kadeci; juniorki, juniorzy; dwójki dziewcz?t i dwójki ch?opców do lat 13 (na boisku 7mx14m), dwójki dziewcz?t i dwójki ch?opców do lat 16 (na boisku 8mx16m).

3. Zawodnik mo?e startowa? w jednej kategorii indywidualnej i jednej dru?ynowej.

4. Podczas Grand Prix b?dzie prowadzona klasyfikacja indywidualna i klubowa.

5. O systemie rozgrywek decyduje S?dzia G?ówny Mistrzostw w porozumieniu z S?dzi? Kategorii i przedstawicielem organizatora zawodów.

6. W trakcie trwania rozgrywek, niezg?aszaj?cy si? zawodnicy na wezwanie s?dziego w ci?gu 3 minut przegrywaj? mecz walkowerem 0:15, przy nast?pnym walkowerze s? skre?leni z listy uczestników i niesklasyfikowani w mistrzostwach. 7. W kategoriach „dwójki dziewcz?t i dwójki ch?opców do lat 13, 16, 19 dru?yn? mog? stanowi? zawodnicy reprezentuj?cy jeden Klub. 8. W kategoriach dwójkowych nie mo?e na miejsce kontuzjowanego zawodnika wej?? zawodnik rezerwowy, a dru?yna nie mo?e walczy? w niepe?nym sk?adzie.

VII. NAGRODY

1. Zawodnicy otrzymuj? za pierwsze miejsce puchar, za pierwsze trzy miejsca medale, pierwsze sze?? miejsc dyplomy.

VIII. Zakwaterowanie i wy?ywienie:

1. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wy?ywienie po wcze?niejszej rezerwacji.

2. Przyjazd zawodników i zakwaterowanie odbywa si? w dniu 11.06.2021 od godz. 15:00.

3. W miejscu zakwaterowania oraz na obiekcie sportowym obowi?zuj? regulaminy tych obiektów.

IX. Postanowienia ko?cowe:

1. Zawodnicy powinni by? ubezpieczeni (przez jednostki deleguj?ce lub indywidualnie).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci z tytu?u nieubezpieczenia zawodników, jak i za ewentualne szkody lub zagubione rzeczy uczestników.

3. Zawody rozgrywane b?d? bez wzgl?du na pogod?.

4. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga s?dzia g?ówny w porozumieniu z organizatorem.

5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

Miejsce Goszczyn
.

Kalendarz

Czerwiec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Brak wydarzeń

Gościmy

Odwiedza nas 201 gości oraz 0 użytkowników.